OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych są:

1.Józef Bobek i Kazimierz Główka jako wspólnicy

Firmy „SICOR” s.c. Józef Bobek Kazimierz Główka

z siedzibą przy ul. Hałacińskiego 8 w Skawinie

2.Firma Audytorska „KUMAR” Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 8/13 w Krakowie

3.Feryes Marcin Kumorek

z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5a w Skawinie

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane w celu:

rejestrowania transakcji zgodnie z wymogami przepisów prawa (w tym: podatkowych, sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska) wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 

uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej: 

o występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 

o celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

o stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 

o ewentualnym źródle pozyskania danych;

o udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 

Nasze usługi

  • Produkcja surowców dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
  • Skup i segregacja odpadów
  • Odbiór odpadów
  • Odzysk odpadow
Zobacz więcej